Podávanie žiadosti o vydávanie vyjadrení, odborných posudkov a odborných stanovísk

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení alebo odborných posudkov na úseku verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre  právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá žiada o vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení alebo odborných posudkov.

Vyjadrenia, odborné posudky a odborné stanoviská:

  1. vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby,
  2. vydávanie stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska (na už schválenej prevádzke, ak sa nemení prevádzkovateľ ani vykonávané činnosti),
  3. iné vyjadrenia, odborné posudky a odborné stanoviská. 

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Vydávanie vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska

Všeobecné informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva vyjadrení, odborných posudkov a odborných stanovísk na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
  2. meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby,
  3. predmet o aký sa žiada vo vyjadrení, odbornom posudku alebo odbornom stanovisku.

 

  • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu 
  • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne príslušného úradu verejného zdravotníctva

Služba nie je je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Pre vydanie  vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení alebo odborných posudkov nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydajú  vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby iné vyjadrenie alebo odborný posudk do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení alebo odborných posudkov vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. 

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iné vyjadrenie alebo odborný posudok budú zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iné vyjadrenie alebo odborný posudok zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.