Vydávanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, ak je v priebehu tlecej doby (najmenej 10 rokov od uloženia ľudských ostatkov v hrobe) požadované ich vyňatie z miesta, kde boli pochované. Vyjadrenie je nevyhnutnou súčasťou k žiadosti o exhumáciu, ktorú žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky pochované.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vydanie vyjadrenia. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby (ak obstarávateľ pohrebu už nežije) alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva vyjadrenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ; meno, priezvisko a bydlisko, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  2. identifikačné údaje o osobe, ktorej ostatky budú exhumované - meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a miesto a úmrtia, miesto pochovania.

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovnú prílohu:

  • kópiu listu o prehliadke mŕtveho / štatistické hlásenie o úmrtí.

V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné k vydaniu vyjadrenia.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušné úrady verejného zdravotníctva spravidla vydajú vyjadrenie v najkratšej možnej dobe.

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o pohrebníctve. Počas výkonu dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa pohrebiska súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné doklady.

V prípade vykonania exhumáciu bez vyjadrenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba t. j. prevádzkovateľ pohrebiska dopustí správneho deliktu na úseku pohrebníctva, za ktorý mu môže byť udelená pokuta od 300 € do 5 000 €.