Vydávanie stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva vyjadrenie, odborný posudok alebo odborné stanovisko na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo,
  2. posudok od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon určenej činnosti,
  3. miesto prevádzky
  4. druh činnosti
  5. počet zamestnancov

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať doklady potrebné k vydaniu stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie stanoviska na účely zriadenia chráneného pracoviska nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydá vyjadrenie v najkratšej možnej dobe.

Stanovisko na účely zriadenia chráneného pracoviska bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.