Vydávanie vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vydanie vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva vyjadrenie, odborný posudok alebo odborné stanovisko na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  • obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ; meno, priezvisko a bydlisko, ak je žiadateľom fyzická osoba.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať doklady potrebné k vydaniu vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie vyjadrenia, odborného posudku alebo odborného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydá vyjadrenie, odborný posudok alebo odborné stanovisko v najkratšej možnej dobe.

Vyjadrenie, odborný posudok alebo odborné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.