Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Zmena sadzobníka

Od 5.2.2024 je platný nový sadzobník pre poskytovanie odborných, laboratórnych expertíz a iných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.