Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 47. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 47. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 772 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1540,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 52 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 103,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 11,31 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 12,18 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 455 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2317,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 9 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 45,8/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 37,26 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 25,04 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5664,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 8610,2/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (631,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 0 až 5 rokov, 147,2/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 9 prípadov na ochorenie COVID – 19 (Prievidza 1 prípad, Partizánske 8 prípadov).