Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 45. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 45. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 706 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1578,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 30 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 67,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 40,51 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 79,89 % vyššia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 344 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1752,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 13 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 66,2/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 15,19 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 9,69 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5138,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 7751,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (242,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 15 až 19 rokov, 127,2/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 45. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad na ochorenie COVID – 19.