Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 44. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 44. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 252 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 938,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 10 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 37,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 26,96 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 56,93 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 169 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2065,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 73,3/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 17,77 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 20,07 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 3069,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 11038,7/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 20 až 59 rokov (74,3/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 165,5/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 44. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený jeden prípad na ochorenie COVID – 19 v okrese Prievidza.