Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 9. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 9. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 524 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1110,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 46 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 97,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 4,73 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 91,55 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 201 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1023,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 18 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 91,7/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 28,72 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 140,05 %.    

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4039,2/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 3470,1/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (388,4/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 149,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 2x pneumónia, čo predstavovalo 0,4% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené  ochorenie COVID – 19 v okrese Prievidza – 2x.