Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 8. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 8. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 550 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1166,1/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 24 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 50,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 27,97 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 99,58 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 188 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1436,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 38,2/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 45,66 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 87,25 %.    

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4893,7/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 4337,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (349,51/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 55,2/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 1x pneumónia, 7x otitída,, čo predstavovalo 1,5% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza – 1x MŠ.
V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené  ochorenie COVID – 19 v okrese Prievidza – 4x.