Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 7. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 7. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 793 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1619,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 60 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 122,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 18,84 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 20,40 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 519 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2643,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 4 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 20,4/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 3,73 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 68,99 %.    

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 6728,8/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 11284,0/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (937,1/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 27,6/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 2x pneumónia, 2x otitída, 1x sinusitída, čo predstavovalo 0,6% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza – 4x MŠ.
V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené  ochorenie COVID – 19 v okrese Prievidza – 3x.