Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 6. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 6. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 858 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1970,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 67 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 153,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 18,11 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 3,02 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 542 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2548,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 14 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 65,8/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 8,56 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 56,93 %.    

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 7789,9/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 10106,5/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (749,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 99,3/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 2x pneumónia, čo predstavovalo 0,2% komplikácií z ARO, v okrese Partizánske  - 1x pneumónia, čo predstavovalo 0,2% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza – 4x MŠ, 5x ZŠ, v okrese Partizánske rovnako 6x MŠ, 1x špec. ZŠ.
V 6. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – 19 ani v jednom z okresov.