Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 5. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 5. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 787 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1668,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 75 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 159,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 7,69 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 66,55 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 456 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2786,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 25 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 152,8/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 2,85% a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 1023,52 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 1247,6/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 20 až 59 rokov a v okrese Partizánske 1903,5/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (1689,5/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 212,8100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami ani v jednom z okresov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza – 2x MŠ, v okrese Partizánske rovnako 4x MŠ a 4x ZŠ.
V 5. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – 19 ani v jednom z okresov.