Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 4. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 4. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 787 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1807,6/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 104 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 238,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 20,15 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 46,47 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 399 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2709,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 2 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 13,6/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 79,28 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 38,73 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5942,3/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 14865,4/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (1312,5/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 23,6/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza – 4x pneumónia, 6x otitída, čo predstavovalo 1,3 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza – 1x MŠ, v okrese Partizánske rovnako 1x MŠ.
V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 15 prípadov na ochorenie COVID – 19 v okrese Prievidza.