Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 3. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 3. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 655 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1504,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 71 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 163,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 15,83 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 138,45 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 272 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1511,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 4 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 22,2/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 11,68 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 27,45 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4675,2/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 5887,3/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (1136,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 15 až 19 rokov, 254,5/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza – 1x pneumónia, čo predstavovalo 0,3 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 3. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad na ochorenie COVID – 19 ani v jednom z okresov.