Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 2. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 2. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 589 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1298,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 31 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 68,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 8,82 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 5,39 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 280 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1711,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 30,6/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 7,69 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 69,97 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4621,8/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 6917,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (543,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 41,4/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza – 1x pneumónia, čo predstavovalo 0,3 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 2. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad na ochorenie COVID – 19 ani v jednom z okresov.