Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 14. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 14. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 414 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 924,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 21 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 46,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 29,99 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 14,25%.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 133 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 869,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 3 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 19,6/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 50,50% a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 157,89 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4594,1/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2423,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (421,9/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 41,4/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 2x otitída, 3x pneumónia, čo predstavovalo 1,2% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené ani v jednom z okresov.
V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené  ochorenie COVID – 19. v okrese Partizánske - 4x.