Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 13. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 13. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 483 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1320,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 20 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 54,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 4,38 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 37,77 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 230 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1757,1/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 1 ochorenie, čo predstavuje chorobnosť 7,6/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 32,02% a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 87,56 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5259,4/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 7633,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (157,8/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 13,8/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 5x otitída, čo predstavovalo 1% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené ani v jednom z okresov.
V 13. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – 19.