Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 12. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 707 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1381,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 45 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 87,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 18,82 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 41,09 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 196 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1330,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 9 ochorení. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 8,28%, a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 100 % keďže v minulom týždni bolo hlásených 0 prípadov CHPO.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 7418,8/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 6651,1/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (384,5/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 106,4/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 5x otitída, čo predstavovalo 0,7% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Partizánske: 2x MŠ
V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásené  ochorenie COVID – 19.   - 1x v okrese Prievidza.