Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 11. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 11. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 485 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1162,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 26 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 62,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 44,91 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 42,56 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 181 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1229,1/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 0 ochorení. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 12,51 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 6144,4/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 5592,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (207,1/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske chrípka a chrípke podobné ochorenia v danom týždni neboli hlásené.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 1x pneumónia, 5x otitída, čo predstavovalo 1,2 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Prievidza: 1x MŠ
V 11. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené ochorenie COVID – 19.