Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 10. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 10. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 422 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 802,1/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 23 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 43,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 27,29 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 55,17 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 143 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1092,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 2 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 15,3/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 6,71 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 83,31 %.    

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2586,7/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 3759,3/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (181,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 27,6/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 4x pneumónia, čo predstavovalo 0,9% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 10 . kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – 19.