Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ MT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Martin a Turčianske Teplice

RÚVZ MT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Martin a Turčianske Teplice za 3. kalendárny týždeň 2024

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin spolu hlásených 1 010 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2033,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 64 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 128,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.  Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 3,91% a výskyt CHPO je vyšší o 6,70%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (3 731,6/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných 205,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o pneumóniu (16x).  

V okrese Martin hlásilo ochorenia 89% detských obvodov a 40% obvodov pre dospelých.

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Turčianske Teplice spolu hlásených 163 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 157,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 19 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 134,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 3,49% a výskyt CHPO je vyšší o 18,75%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (3 771,4/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (698,8/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

V okrese Turčianske Teplice ochorenia hlásilo 100% detských obvodov a 86% obvodov pre dospelých.

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin hlásených 51 prípadov ochorenia COVID-19 a v okrese Turčianske Teplice bolo hlásených 15 prípadov ochorenia COVID-19.

Pre zvýšenú chorobnosť detí nebol v okrese Martin a Turčianske Teplice prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom zariadení.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
Regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine