Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ MT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Martin a Turčianske Teplice

RÚVZ MT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Martin a Turčianske Teplice za 2. kalendárny týždeň 2024

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin spolu hlásených 972 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 957,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 60 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 120,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.  Oproti minulému týždňu (1. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 4,55% a výskyt CHPO je vyšší o 10,02%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (3 625,6/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (190,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 1,9% zo všetkých ARO. Jednalo sa o pneumóniu (16x) a sinusitídu (2x).  

V okrese Martin hlásilo ochorenia 89% detských obvodov a 40% obvodov pre dospelých. V sledovanom období sme z odberov biologického materiálu zaevidovali 1x pozitívnu vzorku s potvrdeným vírusom chrípky typu A H1N1 2009 a 1x chrípku typu A.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Turčianske Teplice spolu hlásených 190 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 198,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 18 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 113,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (1. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 5,94% a výskyt CHPO je vyšší o 28,65%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15 -19 ročných (2 432,0/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (286,1/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

V okrese Turčianske Teplice ochorenia hlásilo 100% detských obvodov a 100% obvodov pre dospelých.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin hlásených 82 prípadov ochorenia COVID-19 a v okrese Turčianske Teplice bolo hlásených 11 prípadov ochorenia COVID-19.

Pre zvýšenú chorobnosť detí nebol v okrese Martin a Turčianske Teplice prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom zariadení.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
Regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine