Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ MT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Martin a Turčianske Teplice

RÚVZ MT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Martin a Turčianske Teplice za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin spolu hlásených 967 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2 032,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 23 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 48,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.  Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 16,83% a výskyt CHPO je nižší o 26,93%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (4 923,7/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (84,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 23 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Jednalo sa o pneumóniu (19x) a otitídu (4x).  

V okrese Martin hlásilo ochorenia 84% detských obvodov a 38% obvodov pre dospelých. V sledovanom období sme z odberov biologického materiálu zaevidovali 5x pozitívnu vzorku na RSV vírus, 3x parainfluenzu.

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Turčianske Teplice spolu hlásených 74 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 700,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobné (CHPO) 1 ochorenie, čo predstavuje chorobnosť 9,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 51,74% a výskyt CHPO je nižší o 89,57%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (2 285,7/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (16,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 8,1% zo všetkých ARO. Jednalo sa o sinusitídu (3x) a otitídu (3x). 

V okrese Turčianske Teplice ochorenia hlásilo 50% detských obvodov a 71% obvodov pre dospelých.

V 13. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Martin hlásené laboratórne potvrdené 4 prípady ochorenia COVID-19 a v okrese Turčianske Teplice 0 prípadov ochorenia COVID-19.

Pre zvýšenú chorobnosť detí bol v okrese Martin prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej  materskej škole. V okrese Turčianske Teplice nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom zariadení.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH
poverená vykonávaním funkcie
regionálna hygienička
RÚVZ so sídlom v Martine