Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac júl 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  JÚL 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 231 kontrol z toho:
 • bežný ŠZD+PD – 200 kontrol
 • RAPEX – 30 kontrol
 • 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 72
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 15 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a 3 rozhodnutia z vlastného podnetu.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HŽP a HV uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 120 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 83 vzoriek zo životného prostredia a 8 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 boli odobraté aj 4 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade a 3 vzorky kozmetických výrobkov  zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 4. V mesiaci júl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli po prešetrení zamestnancami odd. HDM a HV vyhodnotené ako neopodstatnené.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 888 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 875 opatrení.
 6. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 07.2022 (pre TASR) rozhovor o epidemiologickej situácii v okrese Michalovce a dňa 26.07.2022 (pre TV Zemplín) rozhovor o zdravotných rizikách z rekreačných vôd.
 7. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

 1. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „SunDance Festival 2022“, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
 2. Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 3. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 50 klientov, z ktorých 42 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 7 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Prednášková činnosť

Pre rómske deti:

 • Drogy, alkohol a fajčenie
 • Becep, zúbky
 • Zdravá výživa

Pre seniorov:

 • Duševné zdravie seniorov
 • Slnečné žiarenie, vitamín D
 • KVCH, poradňa zdravia
 • Prevencia onkologických ochorení
 1. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2022 bola charakterizovaná:    

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 7 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 14 kampylobakteriálnych enteritíd, 7 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 hlásené ako NN), 7 Rotavírusových enteritidíd, 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 7 adenovírusových enteritíd
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 41 NN, z toho 23 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile1 zápal žíl - phlebitis a thrombophlebitis, 1 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 2 bližšie neurčené pneumónie, 1 celilitída – flegmóna, 1 dekubitálny vred – preležanina, 2 cystitídy, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie v mieste chirurgického zákroku, 5 COVID-19) a 12 v PN Michalovce, n.o.  (18 ochorení COVID-19 u pacientov PN Michalovce, n.o.)
 3. výskytom ochorenia potvrdeným hantavírusom Puumala: 1 ochorenie Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
 4. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19:

 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 813 ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac júl 2022 bolo  hlásených 696 prípadov ochorení na COVID-19, z toho 5 ochorenia ako NN na NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., 18 ochorení ako NN na PN Michalovce, n.o. a 2 úmrtia. 

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 3 prípady;  5-9 roč. -  6 prípadov; 10-14 roč. – 6 prípadov; 15-19 roč. – 20 prípadov; 20-24 roč. – 18 prípadov; 25-34 roč. – 81 prípadov; 35-44 roč. – 95 prípadov; 45-54 roč. – 112 prípadov; 55 – 64 roč. – 138 prípadov;   65+ roč. – 215 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 365 prípadov; Bajany – 7 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 4 prípady; Bracovce – 7 prípadov; Budkovce – 9 prípadov; Čečehov – 2 prípady; Čičarovce – 1 prípad; Čierne Pole – 5 prípadov; Dúbravka -  10 prípadov; Falkušovce – 3 prípady; Hatalov – 6 prípadov; Hažín – 1 prípad; Hnojné – 2 prípady; Horovce – 7 prípadov; Iňačovce – 5 prípadov;  Jovsa – 4 prípady;  Kaluža – 5 prípadov; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Klokočov – 2 prípady; Krásnovce – 11 prípadov; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 4 prípady; Laškovce – 3 prípady; Lesné – 1 prípad; Ložín – 12 prípadov;  Lúčky – 6 prípadov; Malčice – 1 prípad; Malé Raškovce – 4 prípady; Moravany – 1 prípad; Nacina Ves – 9 prípadov; Oreské – 3 prípady;  Palín – 5 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 4 prípady; Petrikovce – 1 prípad;  Petrovce nad Laborcom – 12 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady; Pozdišovce – 8 prípadov; Pusté Čemerné – 5 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 1 prípad; Senné – 3 prípady; Sliepkovce – 10 prípadov;  Staré – 4 prípady; Strážske – 16 prípadov; Stretava – 5 prípadov; Stretavka – 2 prípady; Suché – 5 prípady; Šamudovce – 5 prípadov; Trhovište – 6 prípadov; Trnava pri Laborci – 10 prípadov; Tušice – 7 prípadov; Tušická Nová Ves – 7 prípadov; Veľké Kapušany – 17 prípadov; Veľké Raškovce – 1 prípad; Vinné – 17 prípadov; Vojany – 1 prípad; Vrbnica – 3 prípady; Vysoká nad Uhom – 3 prípady; Zalužice –11 prípadov; Závadka – 1 prípad; Žbince – 2 prípad;  Zbudza – 4 prípady; Zemplínska Široká – 14 prípadov. 

Importované ochorenie /38x/:   Bulharsko/– 1x;   Grécko – 4x; Chorvátsko – 9x    Maďarsko – 2x;  Nemecko  - 1x;  Poľsko – 1x;  Taliansko – 2x; Tunisko – 3x; Turecko – 6x; Bosna a Hercegovina – 1x; Cyprus – 1x; Egypt – 1x; peru – 1x; Portugalsko – 2x; Slovinsko – 3x.       

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický

  

SOBRANCE: Za mesiac júl 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  117 prípadov ochorení na COVID-19. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad;  10-14 roč. – 1 prípad; 20-24 roč. – 4 prípady; 25 – 34 roč. – 10 prípadov;  35 – 44 roč. – 16 prípadov; 45–54 roč. – 20 prípadov; 55- 64 roč. – 32 prípadov; 65 + roč. – 33 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 37 prípadov; Baškovce – 2 prípad;  Bežovce -  5 prípadov; Blatné Remety – 2 prípady; Blatné Revištia – 2 prípady;  Bunkovce – 4 prípady;   Horňa – 1 prípad; Husák – 4 prípady; Inovce – 2 prípady; Jasenov – 1 prípad; Jenkovce – 2 prípady; Koromľa – 3 prípady;   Krčava – 1 prípad; Kristy – 4 prípady; Lekárovce – 3  prípady; Nižná Rybnica – 3 prípady; Nižné Nemecké – 1 prípad;  Orechová – 3 prípady; Ostrov – 1 prípad; Pinkovce – 3 prípady; Podhoroď – 4 prípady; Porostov – 1 prípad;  Remetské Hámre – 3 prípady;  Ruská Bystrá – 4 prípady;   Ruskovce – 1 prípad; Tibava – 2 prípady; Choňkovce – 1 prípad;  Veľké Revištia – 6 prípadov; Vojnatina – 2 prípady; Vyšná Rybnica – 1 prípad; Vyšné Nemecké – 1 prípad; Vyšné Remety – 3 prípady; Záhor – 4 prípady .   

Výskyt ochorení: sporadický a rodinný 

 1. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 2. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2266 ARO, z toho 202 CHPO a 32 komplikácií

 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 1855 ochorení, z toho 104 CHPO, komplikácie – 20

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 411 ochorení, z toho 98 CHPO, komplikácie – 12

  

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 888 potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac júl  2022 eviduje  7 pozitívnych vzoriek u diviačej zveri – 4x ulovený bez zmien správania, 3x nález u uhynutej diviačej zveri.

5 krát pozitívny nález uhynutých domácich ošípaných, utratených 83 ks ošípaných v ohnisku nákazy. 

 1. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za júl 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 96 detí (1 s vrodenou vývojovou chybou )

Potraty: 18 ( z toho 7 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 0   

Nová drogová závislosť:  5, z toho tvrdé drogy 1