Podanie petície

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Michalovciach prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“ ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povinný v súlade s citovanými predpismi  odložiť.

Na vybavenie petície je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Michalovciach nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.

Protikorupčná emailová adresa Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Michalovciach protispolcinnost@health.gov.sk  slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie.  Neslúži na podávanie petícií, sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.).

Emailová adresa porusovanieopatreni.ruvzmi@gmail.com slúži výhradne na nahlásenie porušenia opatrení pri ohrození verejného zdravia vydaných vyhláškami  ÚVZ SR v súvislosti s COVID – 19.