Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 043 550 48 10
e-mail: ruvzdk@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
MVDr. Bibiána Baranovičová, tel.: 043 550 48 22, dk.baranovicova@uvzsr.sk
Bc. Darina Ilavská, tel.: 043 550 48 34, dk.ilavska@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy:
MVDr. Jana Tomášková, tel.: 043 550 48 21, dk.tomaskova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
PhDr. Daniela Hrašková, tel.: 043 550 48 23, dk.hraskova@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie:
MVDr. Darina Vasiľová, MPH, tel.: 043 550 48 39, dk.vasilova@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Martina Danišková, tel.: 043 550 48 25, dk.daniskova@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
PhDr. Beáta Valentínyová, tel.: 04 550 48 24, dk.valentinyova@uvzsr.sk
Andrea Ucháľová, tel.: 043 550 48 24, dk.uchalova@uvzsr.sk

Osobný úrad:
Ing. Zuzana Váňová, MPH, tel.: 043 550 48 12, dk.vanova@uvzsr.sk