Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

Predmet činnosti odboru a jeho hlavné zameranie

 • Skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a
  poškodení zdravia podmienených prácou. 
 • Sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím,
  podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením
  mimopracovných vplyvov.
 • Usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a
  poškodení zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a
  zdravotných programov v záujme zdravia zamestnancov.
 • Ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci.
 • Výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri
  práci.

Náplň činnosti odboru

 • Sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia
  na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú
  pohodu.
 • Sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä
  zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov,
  tehotných žien, dojčiacich žien, starších osôb a osôb so zdravotným
  postihnutím.
 • Analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce a
  pracovného prostredia, analyzovať príčiny zhoršovania pracovnej pohody a
  spracovávať ich do zdravotníckej štatistiky.
 • Navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a
  prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov.
 • Presadzovať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri
  práci.
 • Usmerňovať programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie,
  podieľať sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov v
  rámci projektov a koncepcií na ochranu a podporu zdravia.
 • Odborne usmerňovať fyzické a právnické osoby pri vytváraní zdravých
  pracovných podmienok.
 • Odborne usmerňovať a aktívne podieľať sa na výchove a vzdelávaní v oblasti
  vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie
  zamestnancov.
 • Kontrolovať a usmerňovať prácu tímov pracovnej zdravotnej služby.
 • Úzko spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva a klinickej
  toxikológie pri napĺňaní spoločných cieľov odboru pracovného lekárstva,
  ktorými je najmä predchádzanie poškodzovaniu zdravia škodlivými faktormi
  práce a pracovného prostredia, zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov,
  podporovanie zdravého spôsobu života a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti
  zamestnancov na prácu a zvyšovanie pracovnej schopnosti.
 • Prešetrovanie podozrenia na chorobu z povolania, hodnotiť expozíciu
  zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a spolupracovať s
  lekárom odboru klinického pracovného lekárstva a toxikológie, ktorý na
  základe poskytnutých výsledkov prešetrenia a hodnotenia priznáva chorobu z
  povolania.
 • Kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
  individuálnych správnych aktov vydaných orgánmi verejného zdravotníctva
  na ochranu zdravia zamestnanca pri práci.
 • Vykonávať posudkovú činnosť.
  Koncepcia v odbore preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie je uverejnená vo
  Vestníku MZ SR 2008, Čiastka 12-19.
 • Využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a
  neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
 • Spolupracovať s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými
  inštitúciami v ochrane, rozvoji a podpore zdravia zamestnancov.
 • Vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i
  nezdravotnícke organizácie s cieľom presadzovať a realizovať opatrenia
  primárnej prevencie najmä pri:
  o výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,
  o objektivizácii expozícií faktorom pracovného prostredia a práce,
  o zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie zamestnancov.
 • Viesť register rizikových prác.
 • Poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike
  ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci.