Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Náplň práce:

 1.  Informovať obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na ochrane zdravia a o stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia na zdravie. 2.
 2. Vykonávať zdravotno-výchovnú intervenciu v rámci realizácie projektov Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia (Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, Globálny projekt prevencie AIDS a ďalšie).
 3. Vykonávať zdravotno-výchovnú intervenciu pri realizácii národného programu podpory zdravia, regionálnych a miestnych projektov (Projekt výchovy obyvateľstva k aktívnej podpore zdravia, Projekt racionalizácie výživy a ďalšie projekty rozvíjajúce Národný program podpory zdravia)
 4. Monitorovať a analyzovať zdravotný stav obyvateľov v záujme zisťovania potrieb a zabezpečovanie efektívnych zdravotno-výchovných intervencií.
 5. Pôsobiť na obyvateľstvo prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.

V rámci poradenského centra sú zriadené tieto poradne:

 • Základná poradňa zdravia

Poskytuje preventívne poradenstvo na základe telefonickej objednávky na čísle 054/4880716, alebo osobne na oddelení podpory zdravia RÚVZ. Každému klientovi sa pri prvej návšteve z kapilárnej krvi vyšetria 4 rizikové krvné parametre - celkový cholesterol, cukor, triacylglyceroly, ochranný HDL-cholesterol pomocou prístroja Reflotron. Výsledky sú k dispozícii už počas vyšetrenia klienta. Na základe antropometrického vyšetrenia, rodinnej a osobnej anamnézy, merania tlaku krvi a výsledkov biochemického vyšetrenia sa pomocou programu "Test zdravé srdce" orientačne stanoví riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení klienta. Pomocou prístroja Omron sa klient, ak spadá do určenej vekovej kategórie, prípadne sa nenachádzajú kontraindikácie vyšetrenia, dozvie analýzu zloženia tela - telesnú kompozíciu. V prípade zistenia zvýšených hladín sledovaných biochemických rizikových faktorov sú klienti opakovane objednávaní na kontrolné vyšetrenia alebo sa podľa štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva u svojho ošetrujúceho lekára.

 • Poradňa zdravej výživy 

V tejto poradni sa hodnotia stravovacie zvyklostí a vykonáva sa individuálne poradenstvo formou analýzy záznamu skonzumovaných potravín. Analýza uvedeného záznamu sa vykonáva počítačovým programom Alimenta.

 • Poradňa pohybovej aktivity

Súčasné poznatky jednoznačne svedčia o tom, že zaradenie pravidelnej primeranej telesnej aktivity do bežného života je základným predpokladom úspešného pôsobenia na znižovanie rizika na srdcovo-cievne ochorenie, hypertenziu, diabetes II. typu a ďalších ochorení. Pravidelná telesná aktivita hrá nielen preventívnu, ale i terapeutickú úlohu. Dôležitým momentom je skutočnosť, že pravidelná telesná aktivita je základom zmeny životného štýlu a pomáha tak realizovať ďalšie zmeny, najmä nutričné, nefajčenie a zvládanie stresu. Zaradenie pohybovej aktivity do životného štýlu občana umožní navštevovanie cvičenia organizovaného RÚVZ Bardejov.

 • Poradňa odvykania od fajčenia

Poskytuje individuálne poradenstvo záujemcom a pomáha zbaviť sa rizikového faktora životného štýlu - fajčenia. Cigareta je zbraň, ktorá zabíja oboma koncami . Ohrození sú nielen fajčiari, ale aj nefajčiari. Horiaca cigareta je "dokonalá chemická továreň", doteraz bolo z dymu izolovaných okolo 4000 chemických látok. Fajčenie je závislosť sociálna, fyzická (nikotín) a psychická. Smokerlyzerom zmeriame HbCO a zistíme stupeň závislosti fajčenia.

 • Poradňa pre tehotné

Klub matiek pre budúce mamičky zabezpečujeme besedy o problematike dojčenia a výžive tehotných , o príprave na pôrod a šestonedelie, precvičujeme správne dýchanie a posilňovanie svalstva pred pôrodom.

 • Poradňa AIDS

Telefonicky alebo osobne sa môžete poradiť o problematike tohto ochorenia.