Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

 

Práca oddelenia sa zameriava na riešenie základných problémov hygieny výroby potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ale aj potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, pričom:

 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, so zvláštnym zreteľom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných
  pokrmov,
 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • ​​​​kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe (HACCP) v určených potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • sleduje a hodnotí priestory a podmienky potravinárskych prevádzok a zariadení spoločného stravovania vo vzťahu ovplyvňovania zdravotnej neškodnosti potravín a pokrmov,
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania,
 • vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným zreteľom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky z hygienického hľadiska v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním sa na
  ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzkarní,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, pokrmov alebo nápojov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému.

Práca oddelenia sa zameriava na riešenie hygieny predmetov bežného používania, kde patria materiály a predmety určené na styk s potravinami a kozmetické výrobky, pričom:

 • kontroluje materiály a predmety určené na styk s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a nebezpečných kozmetických výrobkov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom týchto nebezpečných výrobkov,
 • vykonáva a vedie registráciu výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a výrobcov kozmetických výrobkov.