Oddelenie epidemiológie

 

Metódy práce

 • základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu
  údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení,
 • epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin
  vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu ochorení na zdravie populácie,
 • monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb,
 • epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca
  návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť,
 • štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb vrátane nemocničných
  nákaz,
 • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych
  služieb,
 • vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení,
 • intervenčné metódy založené na medicínskych faktoch (Evidence based intervention).

Náplň a hlavné úlohy

 • štúdium vzťahov medzi človekom a prostredím so zreteľom na primárnu prevenciu,
 • analýza výskytu zdravia a chorôb v populácii,
 • identifikácia determinantov zdravia predovšetkým na populačnej úrovni,
 • identifikácia príčin ochorení predovšetkým na populačnej úrovni,
 • zabezpečovanie surveillance prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz,
 • plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola preventívnych
  opatrení,
 • plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola represívnych
  opatrení,
 • sledovanie a hodnotenie efektívnosti preventívnych a represívnych opatrení,
 • tvorba a udržiavanie epidemiologického informačného systému,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov,
 • vypracovávanie plánov preventívnych opatrení pre zabránenie vzniku mimoriadnej
  situácie,
 • výchova obyvateľstva k zdravému spôsobu života na individuálnej i populačnej
  úrovni,
 • poradenská činnosť v oblasti prevencie prenosných chorôb a očkovania,
 • realizácia odporúčaní Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie v
  surveillance chorôb a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike
  epidemiológie prenosných chorôb, nemocničných nákaz a hygienickoepidemiologických režimov v zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,
 • konzultačná činnosť v problematike podpory a ochrany zdravia jednotlivcov a
  populácie,
 • expertízna činnosť v problematike prenosných chorôb, vrátane nemocničných nákaz hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení
   sociálnych služieb, v dezinfekcii a sterilizácii.