Oddelenie životného prostredia a zdravia

 

Koncepcia oddelenia

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravia zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov.
Cieľom odboru hygieny životného prostredia a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia.

Náplň a hlavné úlohy:

 1. Na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:
 • prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného alebo vytvoreného ŽP z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
 • prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho žiarenia), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,
 • zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva,
 • zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie
 1. Posudzovať a kontrolovať hygienické požiadavky pri:
 • územnom plánovaní a pri navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb,
 • určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem určených zo zdravotného hľadiska,
 • úprave pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,
 • použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
 • prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,
 • zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobý pobyt ľudí,
 • posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, rekreačných, sociálnych, telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok bývania,
 • pohrebníctve,
 • zabezpečovaní ochrany nefajčiarov.

 

 1. Zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí.

 

 1. V spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva a klinickej medicíny sledovať zdravotný stav populácie, hodnotiť zdravotné riziká a navrhovať opatrenia.

 

 1.  Pri presadzovaní zdravého spôsobu života:
 • sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,
 • realizačné výstupy využívať na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,
 • na základe získaných výsledkov iniciovať tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov.
 1. Vykonávať metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňovať v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.

 

 1. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, jeho vykonávacích predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vyžadovať plnenie ich ustanovení zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľať sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

 

 1. Riešiť sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne odboru.

 

 1. Poskytovať verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch:
 • pitná voda a zdravie ľudí, zdravotné rizika, racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí, zdravotné riziká,
 • voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevencia, zdravotné rizika spojené s pobytom na kúpaliskách,
 • poskytovanie služieb, ich zdravotné riziká , predchádzanie poškodeniam zdraví
 • zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia,
 • ochrana pred hlukom v obytnom a inom chránenom území,
 • zdravý spôsob života ako determinant enviromentálneho zdravia.

 

 1. Zabezpečovať monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťovať trendy ich vývoja, identifikovať nerovnosti v enviromentálnom zdraví populácie
 • na základe vykonaných analýz pripravovať stratégie pre znižovanie nerovností v enviromentálnom zdraví populácie.

 

 1. Zabezpečovať ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalosti v životnom prostredí zameranú na:
 • rýchle identifikovanie a hodnotenie zdravotných rizík z faktorov životného prostredia potenciálne zmenených mimoriadnou udalosťou,
 • návrh opatrení na ochranu verejného zdravia počas mimoriadnej udalosti a minimalizovanie zdravotných rizík,
 • sledovanie účinnosti opatrení prijatých na ochranu zdravia počas mimoriadnych udalosti.