Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Bardejov za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Bardejov za 6. týždeň 2024

 

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Bardejov hlásených 2383 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 3144,4/100 tis. obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla, a to o 12%.

Chorobnosť ARO v 6. kalendárnom týždni 2024 je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 výrazne vyššia (evidujeme nárast o takmer 40%).

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO je vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, a to 8768,7/100 tis. obyvateľov. V chorobnosti v tejto vekovej skupine evidujeme mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom ( nárast chorobnosti o 10%).

Priebeh ochorení sprevádzaný komplikáciami bol hlásený u 12,9% zo všetkých hlásených prípadov ARO v danom týždni. 
Sinusitídy boli prítomné v 80% prípadov, ostatné komplikácie predstavovali otitídy (15%) a pneumónie (5%).

V chorobnosti v skupine chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) zaznamenávame pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer o 12%. Hlásených bolo 793 ochorení (chorobnosť 1046,4/100 tis. obyvateľov), čo predstavuje 33% z celkového počtu hlásených ARO.

Chorobnosť v skupine chrípka a chrípke podobné ochorenia v 6. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnakého obdobia výrazne stúpla.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO je opakovane vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, a to 4024,4/100 tis. obyvateľov, v tejto skupine zaznamenávame pokles v chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 6 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 MŠ a 2 ZŠ v meste Bardejov a v 6 MŠ a 4 ZŠ v okrese Bardejov.

Ochorenie hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100% všeobecných lekárov pre dospelých.

 

Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
poverená vykonávaním 
funkcie regionálnej hygieničky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Epidemiologická situácia v okrese Bardejov