Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Bardejov za 14. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Bardejov za 14. týždeň 2024

 

V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Bardejov hlásených 1006 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1565,7/100 tis. obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Aj naďalej zaznamenávame pokles v chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom ( poklesla takmer o 9%).

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO je vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, a to 4979,0/100 tis. obyvateľov. V tejto vekovej skupine je zaznamenaná chorobnosť porovnateľná s predchádzajúcim týždňom.

Priebeh ochorení sprevádzaný komplikáciami bol hlásený u 16,4% zo všetkých hlásených prípadov ARO v danom týždni. 
Sinusitídy boli prítomné v 63% prípadov, ostatné komplikácie predstavovali otitídy (28%) a pneumónie (9%).

V chorobnosti v skupine chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) zaznamenávame len mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Hlásených bolo 241 ochorení (chorobnosť 375,1/100 tis. obyvateľov), čo predstavuje 24% z celkového počtu hlásených ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, a to 1730,0/100 tis. obyvateľov.

V 14. kalendárnom týždni nebol hlásený  ani jeden potvrdený prípad ochorenia COVID-19.

Ťažký priebeh akútnych respiračných ochorení (SARI) v danom týždni neevidujeme.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený ani v jednom predškolskom a školskom zariadení.


Ochorenie hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 83% všeobecných lekárov pre dospelých.
 

 

Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
poverená vykonávaním 
funkcie regionálnej hygieničky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Epidemiologická situácia v okrese Bardejov