Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Bardejov za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Bardejov za 12. týždeň 2024

 

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Bardejov hlásených 1249 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1895,3/100 tis. obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom poklesla, a to o 10%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO je vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, a to 6434,8/100 tis. obyvateľov.

Priebeh ochorení sprevádzaný komplikáciami bol hlásený u 14,7% zo všetkých hlásených prípadov ARO v danom týždni. Sinusitídy boli prítomné v 67% prípadov, ostatné komplikácie predstavovali otitídy (27%) a pneumónie (6%).

V chorobnosti v skupine chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) zaznamenávame výrazný pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, a to o 26%. Hlásených bolo 266 ochorení (chorobnosť 403,6/100 tis. obyvateľov), čo predstavuje 21 % z celkového počtu hlásených ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, a to 2141,4/100 tis. obyvateľov.

V 12. kalendárnom týždni nebol hlásený ani jeden potvrdený prípad ochorenia COVID-19.

Ťažký priebeh akútnych respiračných ochorení (SARI) v danom týždni neevidujeme.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 MŠ  a 1 ZŠ v okrese Bardejov.


Ochorenie hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 87% všeobecných lekárov pre dospelých.

 

Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
poverená vykonávaním 
funkcie regionálnej hygieničky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

Epidemiologická situácia v okrese Bardejov