Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Bardejov za 14. kalendárny týždeň

V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024  boli na RÚVZ so sídlom v Bardejove hlásené 4 nové prípady ochorenia na VHA.
Kumulatívne tak evidujeme k 7.4.2024 hlásených 108 ochorení na VHA.
V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ 5 aktívnych ohnísk VHA. 

 

Aktívne ohniská

Lascov
V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024 nebol hlásený nový prípad ochorenia na VHA. 
Kumulatívne je v obci Lascov evidovaných 12 prípadov ochorenia na VHA u detí v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v ZŠ Marhaň.

 

Chmeľová
V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024 nebol hlásený  nový prípad ochorenia na VHA. 
Kumulatívne je tak v obci Chmeľová evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA. 
 

Lenartov
V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024  boli hlásené 4 nové prípady ochorenia na VHA u detí.
Kumulatívne je tak v obci Lenartov evidovaných 15 prípadov ochorenia na VHA. 
 

Frička
V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024 nebol hlásený nový prípad VHA. Kumulatívne sú tak v obci Frička evidované 2 prípady ochorenia na VHA. 

 

Opatrenia prijaté v obci Lascov, Chmeľová a Frička:

 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov


Opatrenie prijaté v obci Lenartov:

 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov 
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov
 • Vyhláška č.27/2024 zo dňa 14.3.2024 vydaná RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Lenartov


Marhaň
V dňoch 1.4.2024 – 7.4.2024 nebol hlásený nový prípad ochorenia na VHA.
Kumulatívne je v obci Marhaň evidovaných 70 prípadov ochorení na VHA.  

Opatrenia prijaté v obci Marhaň:

 • Vyhláška č.47/2023 zo dňa 15.12.2023 vydaná RÚVZ so sídlom v Bardejove sa ruší a nahrádza Vyhláškou č.1/2024 zo dňa 5.1.2024, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň 
 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov 
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, VLDD, VLD, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov


Neaktívne ohniská

V súčasnosti evidujeme 4 neaktívne ohniská:

Zborov
Kumulatívne v obci Zborov evidujeme 3 prípady ochorení na VHA. 

Porúbka
Kumulatívne v obci Porúbka evidujeme 2 prípady ochorenia na VHA.

Bardejov - časť Poštárka
Kumulatívne  v obci Bardejov časť Poštárka evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA.

Bardejov
Kumulatívne sú v meste Bardejov evidované 2 prípady ochorenia na VHA u detí. 

 

RÚVZ so sídlom v Bardejove naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť a informovanie obyvateľov o preventívnych opatreniach spočívajúcich predovšetkým v dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny, dezinfekcie, v prípade zdravotných ťažkostí návštevu lekára a imunizáciu jedincov v populáciách so zvýšeným rizikom.