Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Bardejov 08.02

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Bardejov

 

Dňa 8.2.2024 boli na RÚVZ so sídlom v Bardejove hlásené 3 nové prípady ochorenia na VHA.
Kumulatívne tak evidujeme k 8.2.2024 hlásených 83 ochorení na VHA.
V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ 6 aktívnych ohnísk VHA. 
 

Aktívne ohniská

Zborov
Dňa 8.2.2024 nebol hlásený nový prípad ochorenia na VHA.
Kumulatívne sú v obci Zborov hlásené 3 prípady ochorení na VHA. 
 

Porúbka
Dňa 8.2.2024 nebol hlásený nový prípad ochorenia na VHA.
Kumulatívne sú v obci Porúbka evidované 2 prípady ochorenia na VHA u detí  v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v ZŠ Marhaň.
 

Bardejov
Dňa 8.2.2024 nebol hlásený  nový prípad ochorenia na VHA. 
Kumulatívne sú v meste Bardejov evidované 2 prípady ochorenia na VHA u detí. 
 

Bardejov - časť Poštárka
Dňa 8.2.2024 nebol hlásený nový prípad ochorenia na VHA. 
Kumulatívne je v obci Bardejov časť Poštárka evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA.
 

Lascov
Dňa 8.2.2024 bol hlásený 1 nový prípad ochorenia na VHA. 
Kumulatívne je v obci Lascov evidovaných 10 prípadov ochorenia na VHA u detí v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v ZŠ Marhaň.
 


Opatrenia prijaté v obciach Zborov, Porúbka, Bardejov a Lascov:

 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 • nariadenie lekárskych dohľadov 
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých, pracovníkmi sociálnej terénnej práce, komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov
   

Marhaň
Dňa 8.2.2024 boli hlásené 2 nové prípady ochorenia na VHA.
Kumulatívne je v obci Marhaň evidovaných 65 prípadov ochorení na VHA.  
  

Opatrenia prijaté v obci Marhaň:

 • Vyhláška č.47/2023 zo dňa 15.12.2023 vydaná RÚVZ so sídlom v Bardejove sa ruší a nahrádza Vyhláškou č.1/2024 zo dňa 5.1.2024, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň
 • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia
 •  nariadenie lekárskych dohľadov 
 • neodporúčanie organizovania hromadných podujatí 
 •  informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie 
 • spolupráca so samosprávou, VLDD, VLD, pracovníkmi sociálnej terénnej práce , komunitnými pracovníkmi a zástupcami Zdravých regiónov

 

Neaktívne ohniská

V súčasnosti neevidujeme žiadne neaktívne ohnisko.


RÚVZ so sídlom v Bardejove naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť a informovanie obyvateľov o preventívnych opatreniach spočívajúcich predovšetkým v dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny, dezinfekcie, v prípade zdravotných ťažkostí návštevu lekára a imunizácia jedincov v populáciách so zvýšeným rizikom.