Oddelenie hygieny detí a mládeže

 

Náplň práce:

 • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže v priestore a čase,
 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok
  na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním
  na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb,
 • študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok
  a zdravotným stavom detí a mládeže, študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie,
 • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy ochrany zdravia
  a zdravého spôsobu života detí a mládeže,
 • všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže,
 • primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,
 • stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže
  na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie,
 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných
  a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže,
 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže
  a súvisiacich odborov,
 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu,
 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • vykonávať potravinový dozor, kontrolovať a hodnotiť stanovenie kontrolných kritických
  bodov v rámci systému HACCP v ZSS pri zariadeniach pre deti a mládež

Metódy práce:

 • Štátny zdravotný dozor a potravinový dozor.
 • Sledovanie zdravotného stavu detí a mládeže (deskriptívne a analytické epidemiologické
  metódy, štatistické, zdravotno-výchovné metódy).
 • Monitorovanie zdravotne významných aspektov životných a pracovných podmienok detí
  a mládeže:
  • Hodnotenie expozícií chemickými a fyzikálnymi škodlivinami a pracovnom prostredí detí
   a mládeže,
  • hodnotenie psychosociálnych vplyvov v detských a dorastových zariadeniach,
  •  zisťovanie výživovej spotreby metódami hodnotenia krátkodobej spotreby a stravovacích
   návykov,
  • hodnotenie spôsobu života detí a mládeže - režim dňa, záťaž, pohybová aktivita
   a odpočinok, problémy vzťahujúce sa k návykovým látkam, sexualite a pod.

 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

Oddelenie hygieny detí a mládeže spolupracuje pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:

 • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie,
 • s klinickými medicínskymi odbormi,
 • s rezortami vlády Slovenskej republiky, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže,
 • s výskumnými pracoviskami rezortu ministerstva zdravotníctva,
 • s orgánmi štátnej správy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,
 • s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie
 • s profesijnými a stavovskými organizáciami a s inými zložkami verejného života.