Verejné zdravie

Podnet v oblasti verejného zdravia

Ak chce fyzická alebo právnická osoba oznámiť nedostatky v oblasti verejného zdravia, o ktorých sa domnieva , že sú v rozpore s legislatívou, má možnosť podať podnet na príslušný orgán verejného zdravia (RÚVZ).

Čítať viac...

Poradenstvo v oblasti životného štýlu

Služba je určená pre širokú verejnosť a občanov, ktorí majú záujem o akékoľvek poradenstvo pre okruh otázok týkajúcich sa oblasti životného štýlu. Na úradoch verejného zdravotníctva sa poskytuje základné spektrum vyšetrení, ktoré určia hladinu individuálneho rizika klienta ohrozeného ochoreniami, na ktorých vzniku a vývoji sa do značnej miery podieľal životný štýl. Medzi tieto ochorenia patria hlavne srdcovo-cievne, nádorové a metabolické ochorenia.

Čítať viac...

Stanoviská - stavba, vodné zdroje, exhumácia, choroby z povolania

Vydanie záväzného stanoviska, odborného stanoviska a odborných posudkov v oblasti verejného zdravia je spojené s procesom posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

Čítať viac...

Rozhodnutie - pitná voda, PP, potravinárske objekty, PPL, právoplatnosť

V oblasti verejného zdravia sú príslušné úrady verejného zdravotníctva oprávnené rozhodnúť vo veciach, ktoré sa posudzujú z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

Čítať viac...

Plnenie oznamovacích povinností

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonávajúca činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ste v určených prípadoch povinný predkladať oznámenia.

Čítať viac...

Uvedenie priestorov od prevádzky

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcete si zriadiť pre svoju podnikateľskú činnosť prevádzku, je potrebná interakcia s orgánmi verejného zdravia.

Pri niektorých priestoroch, ktoré sa uvádzajú do prevádzky je potrebné schválenie prevádzky v podobe vydaného rozhodnutia príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pre niektoré typy prevádzok postačuje písomné oznámenie.

Čítať viac...

Získanie odbornej spôsobilosti

Ak som fyzická osoba – podnikateľ, vedúci zamestnanec (FO) alebo zamestnanec (FO), ktorý vykonáva činnosti v oblasti verejného zdravia je potrebné na výkon takejto činnosti získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  K získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. K určitým žiadostiam o vydanie osvedčenia na odbornú spôsobilosť bude nutné priloženie príloh.

Čítať viac...