Pohrebníctvo

Oblasť pohrebníctva je právne upravená zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Základným účelom právnej úpravy pohrebníctva je vyjadrenie toho, že v civilizovanom štáte je nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami regulované v záujme vyjadrenia a zachovania úcty a dôstojnosti človeku ako jedinečnej bytosti, a to aj po jeho smrti.

Na prevádzkovanie pohrebnej služby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je potrebná odborná spôsobilosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktorá je zriadená na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v sídle kraja a ktorá zároveň vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Podrobnejšie informácie dôležité pre podnikateľa nájdete na tejto stránke.