Pohrebníctvo

Oblasť pohrebníctva je právne upravená zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Základným účelom právnej úpravy pohrebníctva je vyjadrenie toho, že v civilizovanom štáte je nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami regulované v záujme vyjadrenia a zachovania úcty a dôstojnosti človeku ako jedinečnej bytosti, a to aj po jeho smrti. Právna regulácia pohrebníctva na Slovensku má dlhú tradíciu, čo je spojené s kultúrnymi tradíciami vzdávať poslednú úctu zosnulému.

Predmetom úpravy zákona je niekoľko oblastí:

  • úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku pohrebníctva – Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
  • úprava pôsobnosti obce na úseku pohrebníctva,
  • vymedzenie subjektov, ktoré pôsobia na úseku pohrebníctva – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby,
  • predmet činnosti na úseku pohrebníctva – zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ďalej prevádzkovania pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória, zriadenie a prevádzkovanie pohrebiska či prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Okrem toho zákon o pohrebníctve upravuje aj podmienky a požiadavky na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ukladanie ľudských pozostatkov a exhumáciu ľudských ostatkov, zákaz pochovávania a požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu.

Na prevádzkovanie pohrebnej služby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je potrebná odborná spôsobilosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na
preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktorá je zriadená na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v sídle kraja a ktorá zároveň vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie vydáva ÚVZ SR, ak ma žiadateľ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo a najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.

Odborná spôsobilosť sa uznaná aj osobám, ktoré získali kvalifikáciu v iných členských štátoch EÚ alebo iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Pohrebníctvo a pandémia

UVZ SR kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 prijalo opatrenia aj v oblasti pohrebníctva. V súvislosti so zvýšeným počtom úmrtí na ochorenie COVID-19 bolo pre pohrebné služby a Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb vydané usmernenie ako postupovať pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami v spojitosti s ochorením COVID-19, pri vystavovaní ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2), verejnosti na pohrebnom obrade a pri organizovaní pohrebných obradov, resp. poslednej rozlúčky.
Uvedené usmernenie sa nachádza na webovej stránke ÚVZ SR (pdf, 161 kB)