Podávanie žiadosti o odobratie oprávnenia

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o odobratie oprávnenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá má možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia  o  odobratí oprávnenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  odoberá  oprávnenia :

  • na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  • na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službe

Všeobecné informácie

Úrad  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odoberie oprávnenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. číslo oprávnenia, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,
  2. dátum odobratia oprávnenia ku dňu,
  3. identifikačné údaje držiteľa oprávnenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ a vydaním rozhodnutia o prerušení konania.

Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Spôsob podania:

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia  vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o odobratie oprávnenia vydá rozhodnutie o odobratí oprávnenia.
Platnosť oprávnenia  zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyznačí zmenu v evidencii vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení, ktorú vedie na svojom webovom sídle.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie alebo oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.