Žiadosť o odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa (držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb), ktorá je žiadateľom o odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odoberie oprávnenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. číslo oprávnenia, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,
  2. dátum odobratia oprávnenia ku dňu,
  3. identifikačné údaje držiteľa oprávnenia.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.