Žiadosť o odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa (držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu), ktorá je žiadateľom o odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odoberie oprávnenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. číslo oprávnenia, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,
  2. dátum odobratia oprávnenia ku dňu,
  3. identifikačné údaje držiteľa oprávnenia.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o odobratí oprávnenia je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.