Informácia o platení správnych poplatkov

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí  - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti  a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  V prípade elektronického podania je sadzba poplatku  50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

Sadzby:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti - 30 €
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €
  • vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €
  • vydanie certifikátu a duplikátu experta na radiačnú ochranu - 50 €

Viac o týchto poplatkoch a spôsobe ich úhrady.