Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Podanie žiadosti

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky.

Listinné podanie
O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je možné požiadať aj listinne. Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami  zaslať na adresu príslušného regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.
V prípade listinného podania nájdete podrobnejšie informácie na vašom RÚVZ. Formuláre žiadostí sú k dispozícii na doplniť linku pre podanie.

Elektronické podanie
Na základe zvoleného typu činnosti je nutný výber príslušného typu elektronického formulára, viď linka na špecializovaný portál.

Na odoslanie elektronického podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.
Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.
V krokoch 1 a 2 nainštalujte:

 • Ovládač pre čítačku čipových kariet
 • Aplikáciu pre prihlásenie (eID klient)

Prostredníctvom uvedených aplikácií a čítačky čipových kariet s vloženou eID kartou sa realizuje prihlásenie používateľa a overenie jeho identity cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

V prípade, že chcete podanie a/alebo prílohy k podaniu podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) je potrebné inštalovať aplikáciu D.Launcher. Pokiaľ nemáte na počítači inštalovaný java runtime (kontrola je možná cez stránku https://www.java.com/verify/), potom je potrebné nainštalovať aplikácie D.Signer/XAdES a zároveň D.Signer Tools min. verzia 4, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie v kroku 3. pri platforme .NET.
Pre internetové prehliadače nie sú vyžadované ďalšie zásuvné moduly (anglicky plugin).

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr. V prípade, že sa neviete prihlásiť z rôznych dôvodov postupujte prosím podľa inštrukcií v sekcii Pomoc na webovej adrese https://www.slovensko.sk/sk/pomoc.

Prílohy

Pre niektoré typy odborných spôsobilostí bude vyžadované priloženie príloh. O aké typy príloh pôjde je špecifikované v rámci detailného popisu pri každej odbornej spôsobilosti.

Správne poplatky

Informácia o platení správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.    
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí  - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti  a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  V prípade elektronického podania je sadzba poplatku  50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

Poplatky

 1. vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti - 30 €
 2. vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 20 €
 3. vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 10 €
 4. vydanie certifikátu a duplikátu experta na radiačnú ochranu - 50 €

Správne poplatky pre listinné podanie je možné zaplatiť nasledovne

 1. potvrdením o úhrade poplatku technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte
 2. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  1. poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  2. prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu ( o vystavenie platobného predpisu treba požiadať e-mailom alebo telefonicky až po zaslaní žiadosti)
  3. zaplatením správneho poplatku do pokladne úradu:
   1. hotovostne
   2. bezhotovostne (platobnou kartou)
 3. vystavenie platobného predpisu je potrebné požiadať, avšak až po zaslaní žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou

Konkrétne pokyny sú uvedené na podstránke každého úradu

Ako sa môže platiť za elektronické podanie???

Trvanie procesu / lehota na vybavenie

V prípade skúšky príslušný orgán verejného zdravia zašle  pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe (do elektronickej schránky alebo mailom) spravidla 7 dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.
Správny orgán je povinný vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od úspešne vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo predložení požadovaných podkladov.

Podmienky získania osvedčenia

V prípade požadovanej skúšky vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

 1. evidenčné číslo osvedčenia,
 2.  meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 3. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
 4. druh odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Spôsob vydania osvedčenia

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk . V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Kedy môžem začať s činnosťou

S činnosťou môžete začať až po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Odobranie alebo zánik osvedčenia

Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

 1. dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej prílohy obsahovali nepravdivé údaje,
 2. držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom porušuje alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a inými jeho všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane verejného zdravia.

Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v registri odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na  jeho webovom sídle, vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.

Osoba, ktorej príslušný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí

 1. šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak osvedčenie bolo odobraté podľa bodu 1,
 2. jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak osvedčenie bolo odobraté podľa bodu 2.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká, ak držiteľ osvedčenia

 1. nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ak ju zákon vyžaduje,
 2. zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Sankcie

Vykonávať činnosti v  oblasti verejného zdravia je možné len  s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti. Neplnenie alebo porušenie  povinnosti  v oblasti verejného zdravia  je  spojené so  sankciami.