Tlačové správy

Tlačové správy sú na centrálnom portáli ÚVZ  TS ÚVZ

 

Späť Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť - aktualizácia 01.08.2023

Informovanie o výsledku vzorky vody - voda určená na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom


V dňoch 27.7.2023 a 28.7.2023 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonané kontrolné odbery vzorky vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom – pláž Beach Bar.
Z protokolov o skúškach vzoriek vody vyplýva, že došlo k poklesu nadlimitnej hodnoty pre ukazovateľ Escherichia coli zistenej vo vzorke vody zo dňa 24.7.2023.
Aktualizované informácie z pravidelného monitoringu vody určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie – štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom sú počas letnej kúpacej sezóny pravidelne zverejňované na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – Informácie o kvalite vody na kúpanie https://www.uvzsr.sk/web/ruvztn/informácia o kvalite vody na kúpanie.