Tlačové správy

Tlačové správy sú na centrálnom portáli ÚVZ  TS ÚVZ

 

Späť Informácia o zaočkovanosti detí v roku 2020 MMR vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke.

 1. Prečo v TSK došlo k tak výraznému poklesu očkovania?
  K poklesu zaočkovanosti pod 95 % v Trenčianskom kraji mohlo prispieť viacero faktorov ako odmietanie očkovania rodičmi dieťaťa, prípadne neodôvodnené odkladanie termínu očkovania rodičmi dieťaťa,  dlhodobá nepriaznivá situácia s pandémiou COVID-19, dezinformácie ohľadom očkovania proti ochoreniu COVID-19, nedostavenie sa rodičov na očkovanie s dieťaťom pre aktuálne ochorenie dieťaťa, alebo bolo očkovanie odložené po opakovaných prekonaniach ochorenia na COVID-19 u dieťaťa. Počas pandémie COVID-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách. Ďalším faktorom sú obavy rodičov detí z možných vedľajších účinkov po očkovaní. Jedným z možných dôvodov je aj to, že súčasná generácia rodičov nepozná závažnosť daných ochorení, lebo sa s nimi vďaka očkovaniu a kolektívnej imunite nestretli.
 2. Ako hodnotíte tento stav?
  Daný stav hodnotíme ako nepriaznivý, vzhľadom na to, že v populácii klesá kolektívna imunita a osýpky sa môžu v populácii začať šíriť a spôsobovať lokálne epidémie.
 3. S akými problémami sa stretávate pri očkovaní MMR vakcínou?
  Po očkovaní MMR vakcínou je riziko závažných nežiadúcich účinkov nízke. Medzi najčastejšie  nežiadúce účinky po očkovaní, ktoré sa môžu vyskytnúť patrí: zvýšená teplota, bolestivosť, opuch, začervenanie v mieste vpichu. Riziko vzniku nežiadúcich účinkov je podobné ako pri iných očkovacích látkach. Hlásenie nežiadúcich účinkov po očkovaní ošetrujúci lekár hlási na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
 4. Aké opatrenia chcete prijať, aby sa tento stav napravil?
  RÚVZ Trenčín naďalej pokračuje v edukačných aktivitách na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania prostredníctvom kampaní a prostredníctvom činnosti poradne očkovania. Na RÚVZ Trenčín je pre laickú a odbornú verejnosť k dispozícii poradňa očkovania zameraná na povinné a odporúčané očkovanie detí aj dospelej populácie. V rámci poradne prebieha komunikácia s pediatrickými ambulanciami o postupnom doočkovaní detí ako aj konzultácia otázok s lekármi ohľadom očkovania detí aj dospelých.
  RÚVZ Trenčín sa pravidelne zapája do kampane Európsky imunizačný týždeň, ktorý tento rok prebieha so sloganom „Dobehnime zabudnuté očkovanie“. V rámci kampane RÚVZ Trenčín informoval všeobecných lekárov pre deti a dorast o prebiehajúcej kampani s dôrazom na očkovanie proti osýpkam a aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR.  
 5.  Aký dopad môže mať nízka zaočkovanosť na populáciu?
  Zaočkovanosť populácie proti MMR pod 95% môže spôsobiť vznik tzv. imunizačných dier v kolektívnej imunite a zvýšiť vnímavosť populácie. Osýpky sú závažné a rýchlo sa šíriace ochorenie so vznikom závažných komplikácii, ktoré ohrozuje nielen neočkované deti. Ohrozuje aj deti, ktoré ešte nedosiahli vek potrebný na očkovanie, deti, ktoré nemôžu byť pre zdravotné dôvody očkované ako aj deti, ktoré nie sú ešte kompletne zaočkované potrebnými dvoma dávkami očkovacej látky a aj osoby, ktoré nemajú vytvorenú dostatočnú hladinu protilátok po očkovaní. V populácii s tzv. imunizačnými dierami dochádza k rýchlemu šíreniu infekcie a vzniku epidémii. Očkovaním chránime nielen seba ale aj naše okolie. 

Mgr. Zuzana Prostináková