Tlačové správy

Tlačové správy sú na centrálnom portáli ÚVZ  TS ÚVZ

 

Späť 31. máj – Svetový deň bez tabaku

31. máj – Svetový deň bez tabaku

 

31. mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tento deň bol vyhlásený v roku 1987 Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho cieľom je upriamiť pozornosť na celosvetový problém fajčenia a tabakového priemyslu, ako aj zdôrazniť opodstatnenosť prevencie, ktorá smeruje k ochrane pred vážnymi zdravotnými následkami, ktoré spôsobuje aktívne a pasívne fajčenie.
Tohtoročnou témou, ktorú vyhlásila WHO pre Svetový deň bez tabaku je: „Pestujte potraviny, nie tabak.“ Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o alternatívnej produkcii plodín a marketingových príležitostiach pre pestovateľov tabaku, ako aj smerovanie k pestovaniu udržateľných a výživných plodín. Pestovanie tabaku prispieva k odlesňovaniu 200 000 hektárov ročne, spôsobuje degradáciu a celkové znižovanie úrodnosti pôdy. Táto kampaň má byť aj preto výzvou k vypracovaniu vhodných postupov a stratégií, ktoré by umožnili pestovateľom tabaku zmeniť trhové podmienky na pestovanie potravinárskych plodín.
Fajčenie a užívanie tabaku je hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, viac ako 20-tich rôznych typov a podtypov rakoviny, zapríčiňuje aj mnohé ďalšie nepriaznivé zdravotné dôsledky. Každý rok zomiera v dôsledku škodlivých následkov užívania tabaku viac ako 8 miliónov ľudí vo svete, vrátane približne 1,2 milióna úmrtí v dôsledku pasívneho fajčenia. Podľa údajov z dokumentu Zdravotný profil krajiny 2021, riziká súvisiace so spotrebou tabaku prispeli v roku 2019 k 17 % úmrtí na Slovensku.

V rámci ochrany verejného zdravia je preto nevyhnutné upozorňovať verejnosť na škodlivosť užívania tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj informovať o možnostiach odvykania od fajčenia. Na tento účel slúži v Slovenskej republike sieť poradní na odvykanie od fajčenia v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
Naše poradne poskytujú bezplatné odborné poradenstvo každému, kto prejaví záujem odvyknúť si od fajčenia. Zoznam poradní je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=55%3Aporadne-zdravia&layout=default&Itemid=61
Okrem odborného poradenstva vyškolenými pracovníkmi funguje v Slovenskej republike aj Linka na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. Od začiatku jej pôsobenia v roku 2016 zaznamenali odborní pracovníci regionálnych úradov takmer 7000 hovorov na linku pomoci.

Navštívte poradne odvykania od fajčenia počas dňa otvorených dverí
    V súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 pripravujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pre verejnosť „Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia“ dňa 1.6.2023 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, ako znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov.
Ďalším cieľom je zvýšiť vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnúť informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku. Deň otvorených dverí sa tento rok zameria aj na prezentáciu odbornej poradenskej činnosti najmä v kontexte prínosu zdravia pre klientov.
Odborní pracovníci poradní poskytnú verejnosti informácie o možnostiach odvykania od fajčenia, prostredníctvom dotazníkovej metódy si môžu zistiť stupeň závislosti na nikotíne, ako aj zmerať hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu.