Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu kamerového systému 

Účel spracúvania osobných údajov
Ochrana majetku RÚVZ TN, majetku a zdravia zamestnancov, predchádzanie a odhaľovanie vandalizmu a kriminálnej činnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f).

Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, vyskytujúce sa v objekte RÚVVZ TN - vo vstupných priestoroch budovy (hlavný vchod z ulice, vedľajší vchod z nádvoria vrátane časti parkoviska) a vo vnútornom priestore budovy – vo vstupnej hale:

  •  zamestnanci RÚVZ TN a osoby v obdobnom pracovnom vzťahu voči RÚVZ TN,
  • cudzie osoby (návštevy, stránky, servisní technici, dodávatelia tovaru a služieb),
  • nepovolané osoby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov
Obrazový záznam / videozáznam dotknutej osoby, vrátane charakteristických znakov jej prejavu.

Príjemcovia osobných údajov
Videozáznamy (osobné údaje) nie sú poskytované tretím stranám. K technickému zariadeniu, vrátane videozáznamov má prístup výlučne obmedzený okruh oprávnených osôb, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v zmysle ods. 1 a 2 §79 zákona o ochrane osobných údajov. Výnimkou z tohto ustanovenia je poskytnutie videozáznamu a zbavenie povinnosti mlčanlivosti v prípadoch podľa ustanovenia ods. 3 §79 zákona o ochrane osobných údajov pre účely činnosti súdov, orgánov činných v trestnom a priestupkovom konaní, prípadne iných subjektov na základe osobitných všeobecne právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov).

Automatizované rozhodovanie a profilovanie v zmysle článku 22 GDPR
Neuskutočňuje sa.

Lehota na likvidáciu – vymazanie videozáznamov
72 hodín; výnimkou pre dlhšiu dobu uchovávania videozáznamu môže byť jeho použitie ako dôkazného materiálu počas doby nevyhnutnej na vyšetrovanie trestnej činnosti / priestupku. 

Práva dotknutých osôb

  • Prístup k informáciám - poskytnutie informácií súvisiacich s vykonávaním  spracovateľskými operáciami s videozáznamami, prípadne kópie časti videozáznamu
  • Výmaz údajov / videozáznamu – ak sa preukáže že videozáznam bol vyhotovený nezákonne.
  • Namietať – ak sa preukáže, že RÚVZ TN nedisponuje nevyhnutnými oprávnenými dôvodmi na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, videozáznam nesmie byť ďalej spracúvaný.
  • Podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – v prípade porušenia práv vyplývajúcich z ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.